Adatvédelmi irányelvek

Jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja, hogy az R-BIS Kft. mint Adatkezelő kinyilatkoztatja a kötelezettségvállalását, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogszabályaiban meghatározott elvárásoknak, a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva kezeli.

Az R-BIS Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, ezért az alábbiakban kívánja tájékoztatni az érintetteket a www.r-bis.hu oldalon elérhető honlapján tárolt adatok kezeléséről, felhasználásáról és azok továbbításáról.

Az R-BIS Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására. Ez esetben a változtatásról kellő időben tájékoztatást nyújt a honlapján.

AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXII.TÖRVÉNY

Főbb fogalmai:

 • adatállomány: az egy nyilvántartó-rendszerben kezelt adatok összessége,
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől,
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi,
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is,
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése,
 • adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik,
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges,
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele,
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy 
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez,
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik,
 • személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri
 • AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név: R-BIS Kft.
Székhely: H-9061 Vámosszabadi, Kökényszeg utca 10.
Iroda: H-9027 Győr, Budai út 2-6.
Cégjegyzékszám: 08-09-014226
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 13774721-2-08
Telefonszám: +36 30 530 35 03
E-mail:info@r-bis.hu

AZ ADATFELDOLGOZÓ ADATAI 

Név: R-BIS Kft.
Székhely: H-9061 Vámosszabadi, Kökényszeg utca 10.
Iroda: H-9027 Győr, Budai út 2-6.
Cégjegyzékszám: 08-09-014226
A bejegyző bíróság megnevezése: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság
Adószám: 13774721-2-08
Telefonszám: +36 30 530 35 03
E-mail:info@r-bis.hu

AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYE

Az r-bis.hu oldal szerverének üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft. végzi saját infrastruktúráján cégünktől fizikailag elkülönült helyen.

Név: Tárhely.EU Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Victor Ormánság utca 4. X.em.241
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Telefonszám: +36 1 789 2 789

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

Az r-bis hu weboldal kapcsolati űrlap használata esetén megadandó személyes adatok:

Név
E-mail cím
Telefonszám
Üzenet szövege

A rendszer az adatok elküldése után e-mailt küld a weboldal tulajdonosnak a kapcsolatfelvételről, adatokat nem tárol.

KEZELT ADATOK SZÜKSÉGESSÉGE 

A honlap használata során, a kapcsolatfelvétel érdekében az érintett önkéntes hozzájárulással megadhatja nevét, elérhetőségeit, egyéb adatait, melyet a kapcsolatfelvétel szempontjából fontosnak tart. Ezeket az adatokat az engedélyével rögzítjük és kezeljük.

Név: kapcsolatfelvétel

E-mail cím: kapcsolatfelvétel

Telefonszám: kapcsolatfelvétel

Üzenet szövege: kapcsolatfelvétel

ADATTOVÁBBÍTÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐK KÖRE, ADATBIZTONSÁG

A kezelt adatokhoz harmadik fél nem férhet hozzá. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és megfelelő jogosultság kezeléssel részesül védelemben annak érdekében, hogy az jogosulatlanul harmadik félhez ne kerülhessen, továbbá ne kerüljön nyilvánosságra, ne semmisüljön meg, ne váljon Ön számára hozzáférhetetlenné. AZ R-BIS. Kft. nem vállal felelősséget és nem tekinti az adatkezelési szabályozását érintő esetnek, amikor érintettek harmadik fél számára jogellenesen tesznek elérhetővé személyes adatokat, az Adatközlőknél történt nem megfelelő kezeléséből adódóan.

Az R-BIS Kft. a hatóságok részére ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek) – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Erről az érintetteket kellő időben tájékoztatjuk.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

 1. AZ R-BIS Kft. tevékenységének adatkezelése az önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önként megadott név és elérhetőségek teszik lehetővé, hogy kellő információt tudjunk nyújtani az érintetteknek, akik az adatok megadásával kapcsolatfelvételt kértek a vállalkozástól. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

  Az adatkezelés a következő időtartamig történik:
 • Cookie-k (sütik) esetén amíg azok érvényessége le nem jár
 • Kapcsolatfelvételi űrlap használata esetén az adatközléstől számított legfeljebb 5 évig 
 • Az adatkezelési idő lejárta után személyes adatait fizikailag törli a szolgáltató.

A COOKIE-K (SÜTIK) HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az érintett böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk fejlesztését a felhasználók hasznára és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a Google Analytics szolgáltatásain keresztül a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet a felhesználó eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A Google Analytics adatvédelmi tájékoztatója itt: látható: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
A mérési adatok kezeléséről az alábbi címen található részletes felvilágosítás: https://www.google.com/intl/hu/policies/

Az alábbi böngészők segítségével lehetősége van a cookie-kat engedélyezni, letiltani, törölni. 

Amennyiben az érintett nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

ÉRINTETT JOGAI 

Az érintettek köre a honlap látogatói, a weboldal kapcsolati űrlapját felhasználók, akik ezen keresztül kívánják a kapcsolatfelvételt, vagy egyéb információkéréssel, véleménnyel fordulnak az R-BIS Kft. felé. 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

Az R-BIS Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson tájékoztatást.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van. Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • az adatforrásokra vonatkozó információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az R-BIS Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

z érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az R-BIS Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az R-BIS Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben
soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehet:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu